Opleider van Groene Veranderaars voor het Geo-werkveld.

 

Opleidingen:

Geo Media & Design

Aarde & Klimaat

Kritische webcartografie

In de module HIPS hebben de 3e jaars studenten Geo Media & Design geleerd over UX/UI en hebben ze webviewers en verschillende thematische kaarten kritisch onder de loep genomen. Hun bevindingen publiceerden ze in WordPress blogs.

Lees meer »

Rotterdam - trends en ontwikkelingen

Door: Nivine Benjamin, Sigge Kal en Tessa Kuil - april 2023 Steden zijn over de jaren heen gegroeid en gekrompen en ze zijn vaak het onderwerp van gesprek. Uit cijfers van het Planbureau van de Leefomgeving blijkt dat het aantal inwoners dat in steden woont alleen nog maar toe gaat nemen (PBL, z.d.). De bevolking in Nederland blijft groeien en het grootste aantal van deze mensen gaat in de randstad en in de grote steden wonen (PBL, 2019). Zo ook in de vier grootste steden van Nederland ook wel de G4 genoemd. In 1994 is het grotestedenbeleid opgezet door de overheid, waarbij de vier grootste steden in Nederland zijn aangewezen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023). De G4 zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Steden gaan met steeds meer trends en uitdagingen te maken krijgen, zo ook Rotterdam. Rotterdam is met 588.490 inwoners de op een na grootste stad van Nederland na Amsterdam (Centraal Bureau voor de Statistiek, z.d.). Rotterdam is een stad met twee verschillende kanten die samen toch een zijn. Rotterdam heeft een hippe binnenstad met veel hoogbouw, maar er is ook veel industrie door de haven die de grootste van Europa is (De Haven Die Je Verder Brengt, z.d.). In dit artikel zullen verschillende trends worden uitgelicht vanuit het oogpunt van Rotterdam. Een paar voorbeelden van trends die zullen worden behandeld zijn klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vergrijzing. Bij iedere trend zal er worden gekeken naar wat er nu in de stad afspeelt en hoe dit in de toekomst toegepast of verbeterd gaat worden, en dit wordt ondersteund door voorbeelden. Verder zal er worden gekeken naar de invloed van de trend op de indeling van de stad.   Lees onder de afbeeldingen het hele artikel >>

Lees meer »

Amsterdam - trends en ontwikkelingen

Door: Joyce Straver, Anouk Witteman & Skip Eversen - april 2023 Binnen de module “Stedelijke trends en ontwikkelingen”, is er gekeken naar huidige en toekomstige stedelijke trends en ontwikkelingen binnen verschillende Nederlandse steden. In deze publicatie worden verschillende aspecten van stadsontwikkeling in Amsterdam belicht. We gaan dieper in op het vraagstuk rondom klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor Amsterdam. Hierbij is er gekeken naar de Amsterdamse beweeglogica en de digital twin van de stad, vergrijzing, duurzame mobiliteit en de circulaire economie. De artikelen bieden inzicht in de verschillende manieren waarop Amsterdam de uitdagingen aangaat die komen kijken bij de snel veranderende wereld en de gevolgen die het heeft voor de stad. Ook Amsterdam heeft last van klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam de Amsterdamse Aanpak Klimaatadaptatie opgezet. Met deze aanpak wil de gemeente tijdig inspelen op klimaatverandering en hier ook aanpassingen voor creëren. De economische voorspoed die Amsterdam heeft gebracht, is iets waar de stad trots op mogen zijn. Er kleeft echter ook een grote schaduwzijde aan: we gebruiken grondstoffen alsof ze oneindig voorradig zijn. Dit legt een grote druk op de natuur en het klimaat. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders (2018-2022) gekozen voor een versnelling van de circulaire transitie. Zij willen ervoor zorgen dat we welvarend kunnen leven binnen de grenzen die de aarde ons oplegt. Om invulling te geven aan deze ambitie, is de 'Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025' en het 'Innovatie- & Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2021' vastgesteld. Amsterdam heeft net zoals andere steden veel te maken met het feit dat ouderen graag langer in hun eigen huis willen blijven wonen. Helaas bestaat Amsterdam grotendeels uit vooroorlogse woningen en hierdoor kunnen aanpassingen aan woningen niet makkelijk gedaan worden. Daarom heeft de gemeente het actieplan age-friendly city opgezet. Lees het hele artikel onder de afbeeldingen >>

Lees meer »

Den Haag - trends en ontwikkelingen

Door: Jurjen Rouwenhorst, Laura Zeintra en Sim ten Holt - april 2023 Den Haag werkt aan een klimaatbestendige stad door middel van verschillende maatregelen en beleidsplannen. Het doel is om de stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering zoals hogere temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon. Daarnaast houdt de  gemeente Den Haag de Haagse luchtkwaliteit goed in de gaten. Met berekeningen en metingen kijkt de gemeente of de luchtkwaliteit beter wordt. De gemeente wil in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor Den Haag betekent circulariteit een duurzame economie die kan zorgen voor nieuwe kansen, zoals de uitstoot van CO2 verminderen en een besparing van grondstoffen. De stad hoort ook bij een samenwerkingsverband tussen het Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners. Wat betreft de vergrijzing: Het aandeel 65 plussers inDen Haag ligt in 2022 op 15 procent en dat is gematigder dan insommige andere delen van Nederland: dit toe te schrijven aan de jonge bevolkingsopbouw. De stad Den Haag groeit, wat verdichting van de stad betekent en daardoor neemt de verkeersdrukte toe. Een mobiliteitstransitie is nodig om ruimte optimaler te benutten. Met als streven dat iedereen in de stad zich snel en veilig van A naar B kan verplaatsen. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen moeten we innoveren en meer prioriteit geven aan lopen en fietsen. In het kader van de digitale stad ontwikkelt de gemeente Den Haag aan de kust van Scheveningen een Living Lab. De gemeente hoopt zo te leren wat voor slimme toepassingen kunnen slagen binnen de stedelijke context. Een Living Lab heeft betrekking op een verandering in de fysieke ruimte en het gaat om een experimenteer omgeving. Bij dit Living Lab zijn ook een aantal samenwerkingspartners betrokken, zoals Argaleo. Argaleo is een bedrijf dat ICT-services en applicaties ontwikkelt en verkoopt aan bedrijven en overheid. Argaleo heeft een Digital Twin dashboard aangesloten op het dataportaal van Den Haag. Hieronder is een voorbeeld te zien van hoe de Digital Twin van Scheveningen eruitziet. Lees het hele artikel onder de afbeeldingen >>

Lees meer »

Utrecht - trends en ontwikkelingen

Door: Carlijn Zwartjens en Shandra Postma - april 2023 Utrecht is een van de snelst groeiende steden in het land en heeft te maken met stedelijke trends en ontwikkelingen. Dit artikel richt zich op de klimaatbestendige, gezonde, circulaire, vergrijzende, bereikbare en digitale stad. Utrecht streeft naar een klimaatneutrale stad in 2030 en wil de stad steeds beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door o.a. het vergroenen van de stad en klimaatbestendig bouwen. Er is ook aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners op het gebied van beweging, luchtkwaliteit en groen. Utrecht wil dit verder verbeteren door aantrekkelijke en veilige wandel- en fietspaden te realiseren en speel- en ontmoetingsplekken voor jong en oud te creëren. In de circulaire stad wordt gestreefd naar een efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen. Dit uit zich in Utrecht door het hergebruik van bouwmaterialen, het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval en het verminderen van verspilling. De vergrijzende stad vraagt om aandacht voor goede zorg en ondersteuning voor ouderen. Ook komt de woningopgave hierbij kijken. Er wordt ingezet op het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen, door o.a. het creëren van passende woningen met voldoende zorgfaciliteiten. Een bereikbare stad biedt goede mogelijkheden voor duurzaam vervoer en sluit verschillende vormen van mobiliteit goed op elkaar aan. Utrecht zet zich in voor duurzaam vervoer door bijvoorbeeld fietsvriendelijke routes aan te leggen en het stimuleren van elektrisch rijden. Tot slot verzamelen en analyseren digitale replica's van Utrecht data om de stedelijke omgeving beter te begrijpen en verbeteren door inzicht te krijgen in veranderingen in de ruimtelijke omgeving. Deze trends en ontwikkelingen hebben invloed op de stedelijke omgeving en de manier waarop we leven in steden. Dit artikel zal deze trends en ontwikkelingen verder uitlichten en de impact hiervan op de stedelijke omgeving van Utrecht bespreken met ondersteunende voorbeelden. Lees het hele artikel onder de afbeeldingen >>

Lees meer »

Nieuwe dimensies voor de geo-branche!

Op 13 april jongstleden organiseerden de 1e jaars studenten Geo, Media en Design een symposium, als afsluiting van de module Ondernemend in de geo-branche. De titel dit jaar: Nieuwe dimensies voor de geo-branche! 

Lees meer »